Zásady ochrany osobních údajů a cookie

S vašimi osobními údaji zacházíme vždy důvěrně.  Pečlivě je chráníme, dodržujeme veškerou platnou legislativu a podrobně vás o tom informujeme.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je IPMA Česká republika, z.s., IČ: 47608749, se sídlem Sokolovská 178/247, Praha 9, 190 00, spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka č. 72851.

Které osobní údaje shromažďujeme a pro které účely

V  rámci certifikace a recertifikace projektových manažerů a konzultantů shromažďujeme a  zpracováváme dle GDPR následující osobní údaje

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Národnost
 • Adresa trvalého bydliště
 • Adresa korespondenční
 • E-mail
 • Telefon
 • Vzdělání a praxe (zaměstnaní, projekty)
 • Dokumentace certifikace a hodnocení zkoušejících

U zájemců o členství v  IPMA Česká republika a  Young Crew Czech Republic a, stejně jako u stávajících členů shromažďujeme a  zpracováváme následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Adresa trvalého bydliště
 • Adresa korespondenční
 • E-mail
 • Telefon
 • Vzdělání a praxe (zaměstnání, projekty)

U odběratelů oborového newsletteru IPMA Česká republika, kteří nepatří zároveň do výše uvedených dvou skupin, shromažďujeme a  zpracováváme:

 • E-mailová adresa

U zájemců o účast v soutěži Project Management Championship shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje a to v souladu s GDPR:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • E-mailová adresa
 • Telefon

A dále, pokud je uvedeno v CV:

 • Vzdělání a praxe (zaměstnání, projekty)
 • Adresa trvalého bydliště
 • Adresa korespondenční

U všech návštěvníků webu ipma.cz shromažďujeme a zpracováváme následující data:

 • IP adresa
 • Analytické cookies – umožňují sledovat chování uživatelů na webu (které stránky navštěvují, jak dlouho na nich jsou apod.)

Už z podstaty internetové komunikace se nelze vyhnout využívání některých tzv. síťových identifikátorů, mezi které patří zejména IP adresa návštěvníků webu, a různých cookies (viz kapitola Cookies).

Pro webovou analytiku webu ipma.cz využíváme Universal Analytics, analytický nástroj společnosti Google. Pomocí tohoto nástroje sbíráme jen data, která považujeme za nutná a/nebo přínosná pro rozvíjení našich služeb. V  nastavení Universal Analytics tak máme implementována tato omezení:

 • Máme deaktivovanou službu Inzertní funkce „Aktivovat demografické přehledy a  přehledy zájmů“ – nesbíráme tak údaje, které by nám mohli posloužit např. k  tzv. remarketingu (po návštěvě určitého webu se vám zobrazují reklamy).
 • Využíváme funkce částečné anonymizace (maskování) IP adresy – funkce anonymizace adres v Analytics vynuluje poslední oktet (u adres IPv4) nebo posledních 80 bitů (u adres IPv6) uživatelských IP adres krátce poté, co je adresa odeslána do Sběrné sítě Analytics. Celá IP adresa v tomto případě není nikdy zapsána na disk. Více viz Anonymizace IP adres ve službě Analytics In: Nápověda Analytics [online]. Vytvořeno / změněno: 2017 / 2017 [cit. 2017-12-07]. Dostupné z: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=cs

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující skupiny účelů.

 • Účely, které souvisejí s  poskytovanými službami, jako jsou re/certifikace, školení, kurzy a  workshopy a spolková činnost v  souvislosti se členstvím fyzické osoby v IPMA Česká republika a Young Crew Česká republika. Osobní údaje tak využíváme například za účelem komunikace se zájemci či  členy našich společností a sdružení nebo třeba za účelem vyhodnocení odborné způsobilosti uchazečů o certifikáty.
 • Účely pro vnitřní potřebu IPMA Česká republika z.s. Osobní údaje zpracováváme za  účelem ochrany našich práv a  oprávněných zájmů, ke sledování kvality služeb a  k  jejich následnému vylepšování, k  analýzám naší činnosti apod.
 • Pro obchodní a edukační účely, jako je například informování klientů o  nových akcích, stejně jako o novinkách ze světa projektového managementu.

Na základě kterých právních titulů osobní údaje shromažďujeme a  zpracováváme

Abychom mohli vaše údaje sbírat a zpracovávat, musíme k  tomu mít vždy alespoň jeden z  tzv. právních titulů. V  našem případě pracujeme s  těmito čtyřmi tituly.

 • Plnění smlouvy
  Když se přihlásíte k  certifikaci či recertifikaci anebo třeba na nějaký námi pořádaný kurz, projevili jste zájem o naši službu. Abychom tuto službu mohli adekvátně plnit, potřebujeme k  tomu některé vaše osobní údaje.
 • Plnění právní povinnosti
  Zpracování některých osobních údajů za určitým účelem výslovně nařizují některé právní předpisy České republiky. V  našem případě se například jedná o účetnictví.
 • Oprávněný zájem
  Jako právní subjekt chceme i nadále zkvalitňovat poskytované služby, případně vyvíjet a poskytovat služby nové. Stejně tak se chceme v  případě nutnosti bránit maření této naší činnosti. Jednotlivé činnosti, které vedou k  naplnění výše zmíněných snah, lze chápat jako náš oprávněný zájem. Do této oblasti spadá například využívání webové analytiky pro potřeby zkvalitňování a rozvíjení našich služeb nebo uchovávání komunikace pro potřeby případných reklamací.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  V případech, kdy nemůžeme využít jiný oprávněný titul, vás vždy žádáme o souhlas. Tak se například certifikovaných projektových manažerů ptáme, zdali můžeme zveřejnit jejich jméno na webu. Souhlas se zpracováním můžete odmítnout a také kdykoliv odvolat.

Jak dlouho vaše údaje shromažďujeme

Osobní údaje zpracováváme v případě plnění právní povinnosti po dobu stanovenou legislativou. U údaje, které zpracováváme na základě jiných právních titulů, je doba zpracování následující.

 • Držitelé platných certifikátů IPMA
  Informace o držitelích certifikátu budeme držet po dobu existence společnosti.
 • Držitelé certifikátů IPMA s  prošlou dobou platnosti
  Informace o držitelích certifikátu s prošlou dobou platnosti budeme držet po dobu existence společnosti.
 • Zájemci o certifikát, kteří nedokončili certifikační proces
  Informace o zájemcích o certifikát budeme držet po dobu existence společnosti.
 • Členové IPMA Česká republika a Young Crew Czech Republic
  Informace o členech budeme držet po dobu existence společnosti.
 • Odběratelé newsletteru
  Váš e-mail budeme zpracovávat po dobu existence našeho newsletteru nebo do odvolání vašeho souhlasu.
 • Návštěvníci webu
  Informace o návštěvních webu budeme zpracovávat po dobu existence společnosti.

Po skončení doby oprávněného zpracování přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat a  provedeme jejich vymazání.

Jak vaše osobní údaje chráníme

Osobní údaje maximálně chráníme před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před  jejich ztrátou nebo zničením. Systém ochrany vašich dat zahrnuje tyto části.

 • Fyzické zabezpečení a elektronické zabezpečení
  Využíváme nejmodernější IT systémy a aplikace. Všechny používané aplikace jsou zabezpečeny šifrováním a přístup k nim je zabezpečen přístupovými údaji.
  Naše kancelář je zabezpečena bezpečnostními zámky.
 • Procesuální zabezpečení
  Máme detailně zmapovány veškeré operace, které s  vašimi osobními údaji provádíme. To nám umožňuje sbírat jen takové osobní údaje, které skutečně potřebujeme, a minimalizovat nakládání s  nimi. A tím co nejvíce snížit potenciální rizika zneužití.
 • Personální zabezpečení
  Veškeré osoby, které přicházejí v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností do styku s  vašimi osobními údaji, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Kdo vaše data zpracovává

Vaše osobní údaje pro nás zpracovává několik subjektů, tzv. zpracovatelů, které uvádíme níže v  přehledu. Všichni zpracovatelé splňují přísné podmínky v  oblasti zabezpečení dat a  vaše osobní údaje pro nás zpracovávají na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, resp. smluvních podmínek.

Pod pojem zpracování patří systematické činnosti, jako je například shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, vyhledávání osobních dat, stejně jako ukládání údajů na nosiče informací nebo jejich likvidace.

Zpracovatelé, kteří pro IPMA Česká republika z. s. zajišťují analytické a marketingové služby

Perspectivo s.r.o.
IČ: 03162761, se sídlem Nádražní 59/112 – 150 00 Praha 5,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C

Mautic Association
2810 Eric Lane, Burlington, NC 27215,
United States of America

Zpracovatelé, kteří pro IPMA Česká republika z.s., zajišťují technické a  technologické služby

Perspectivo s.r.o.
IČ: 03162761, se sídlem Nádražní 59/112 – 150 00 Praha 5,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C

ASPIFY, s.r.o.
IČ: 02407116, se sídlem Vědeckotechnický park TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Zapsáno u krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C

Easy Software, s.r.o.
IČ: 26426269, se sídlem Jugoslávských partyzánu 34 - 160 00 Praha 6
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C

Správce nebude předávat Vaše osobní údaje mezinárodním organizacím. Správce může některé osobní údaje předávat do zemí mimo území Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru, a to prostřednictvím subjektů, se kterými spolupracuje.

K takovému předávání dochází pouze v případech, kdy předávání splňuje podmínky pro předání stanovené platnými a účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. je zaručená úroveň ochrany vyžadovaná těmito předpisy. V rámci posílení transparentnosti zveřejňujeme, že spolupracujeme mimo jiné s těmito subjekty, jež se mohou nacházet mimo území Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru:

Mautic Association
2810 Eric Lane, Burlington, NC 27215,
United States of America

Vaše práva

Jako fyzická osoba máte následující práva, která u nás můžete kdykoli uplatnit.

 • Právo na informace
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů
 • Právo na výmaz neboli právo být zapomenut
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování
 • Právo požadovat po Správci kopii zpracovávaných osobních údajů
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením

Vaše práva můžete aktivně uplatnit prostřednictvím těchto kontaktů

AdresaE-mailTelefon
IPMA Česká republika z.s.
Sokolovská 178/247
Praha 9, 190 00
info(zavinac)ipma.cz +420 737 486 139

Požadované informace, resp. vyjádření, vám poskytneme bez zbytečného odkladu. Maximální lhůta pro odpověď je měsíc od obdržení žádosti. 

Budou osobní údaje zpracovávány automatizovaným individuálním rozhodováním?

Automatizovaným individuálním rozhodováním se rozumí situace, kdy ke zpracování osobních údajů dochází výhradně automatizovaně (bez lidského zásahu), tj. pomocí automatických informačních systémů, webových programů a jiného softwaru.
Správce nebude provádět žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném individuálním zpracování, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

Cookies

Co jsou soubory cookies a k  čemu slouží

Cookie je malé množství dat, které ve formě textového souboru odesílá server navštěvované stránky do zařízení uživatele – počítače, telefonu či tabletu. V zařízení se soubor dat uloží a při každé další návštěvě stejné webové stránky odešle informaci serveru. 

Díky souborům cookies dokáže webový server například rozpoznat, že jste již v minulosti stránky navštívili, který jazyk používáte apod. Webové stránky využívají cookies zejména k  těmto účelům. 

 • K identifikaci uživatele a zapamatování jeho preferencí – například zapamatování přihlašovacích údajů pro rychlý přístup do klientské sekce. 
 • Pro analytické a marketingové účely – například pro sledování výkonu jednotlivých zdrojů návštěvnosti (z přirozeného vyhledávání, ze sociálních sítích, z  newsletteru apod.), k cílené reklamě na základě navštívených částí webu apod. 

Typy cookies

Soubory cookies můžeme členit dle různých kritérií. V  praxi se nejčastěji uplatňuje následující dělení. 

Cookies z hlediska platnosti 

 • Krátkodobé (session) cookies jsou soubory, které jsou automaticky mazány, jakmile uživatel opustí daný web. 
 • Dlouhodobé (persistent) cookies jsou soubory, které zůstávají v zařízení i poté, couživatel opustí webové stránky. Doba, po níž jsou soubory v zařízení aktivní, bývá vrozmezí dnů až měsíců. 

Cookies z hlediska domény (webu), ke kterému patří

 • Cookies vlastníka stránky jsou soubory, které odesílá server právě navštěvovaného webu.
 • Cookies třetí strany jsou soubory, které ukládá jiná stránka než ta, na které se uživatel právě nachází. Jedná se o cookies vytvořené a používané společnostmi jako Google, Facebook, Seznam a další. Tyto strany mohou například použít nasbíraná data k  zacílení reklamy na jiných stránkách.

Cookies z hlediska účelu 

 • Funkční, esenciální cookies – jsou nutné pro standardní fungování webu. Bez nich bybyla v  různé míře narušena uživatelská přívětivost stránek. 
 • Analytické cookies – umožňují sledovat a analyzovat pohyb uživatelů na webu, využívání jednotlivých prvků webu, návštěvnost konkrétních stránek a další metriky. Získaná data pak může provozovatel webu využít ke zlepšení stránek nebo promarketingové účely. 
 • Trackovací a remarketingové cookies – slouží k optimalizaci nabídky reklamy na jiných webových stránkách, které disponují reklamními plochami. 
 • Konverzní cookies – slouží k vyhodnocování výkonnosti webu a efektivity reklamy. Pomáhají odpovídat na otázky jako, které zdroje návštěvnosti přinášejí nejvíce poptávek, které reklamní systémy mají nejlepší poměr náklady versus výsledky apod. 

Cookies na webu ipma.cz

Na webu www.ipma.cz používáme následující cookies. 

Název 

Společnost 

Typ 

Platnost 

Universal Analytics 

Google Inc. 

Analytické/Statistické

Dlouhodobé 
Krátkodobé 

Facebook Pixel

Facebook

Marketingové/Reklamní

Krátkodobé

Linkedin

LinkedIn Corporation

Analytické/Statistické

Krátkodobé

Mautic

Mautic Association

Analytické/Statistické

Krátkodobé

ASP.NET_SessionId

IPMA Česká republika, z. s.

Nutné

Relace

cookiesConfig

IPMA Česká republika, z. s.

Nutné

Dlouhodobé

Jak zamezit ukládání souborů cookies

Tím, že www stránky ipma.cz používáte, souhlasíte s  ukládáním souborů cookies do  svého zařízení. Pokud chcete pokračovat v  prohlížení bez  využívání cookies, máte dvě možnosti, jak se ukládání těchto souborů vyhnout. Ve  svém webovém prohlížeči můžete povolit ukládání jen určitých typů cookies anebo jejich využívání zcela zakázat. Můžete také po každé návštěvě webu manuálně smazat historii procházení.  Jak postupovat najdete v  nápovědách příslušných webových prohlížečů.  

Upozorňujeme však, že  při úplném zákazu cookie může dojít k  narušení funkčnosti webových stránek www.ipma.cz