Reference

Seznamte se s firmami, které důvěřují certifikaci IPMA a mají ve své firmě projektové manažery, kteří prošli naším certifikačním procesem

ICZ

Skupina ICZ je díky rozsahu portfolia řešení a dodávaných produktů nucena řídit projekty velké rozmanitosti a významnosti, a to i s ohledem na jedinečnost a specifičnost zákazníků, pro které tato řešení dodává. Abychom vůbec tyto IT projekty mohli správně vést, dobře plánovat a vyhodnocovat, je nutné využít některý ze standardů vedení projektů. Skupina ICZ se při tvorbě vlastních směrnic inspirovala zejména standardy IPMA a využila nejen terminologii, ale i procesní doporučení a výstupy ve většině částí životního cyklu projektu ICZ. Takto zavedené postupy jsou velikou výhodou i při vzdělávání vlastních zaměstnanců, protože samotný proces přípravy na certifikaci/recertifikaci je velice vhodný nástroj pro zvyšování znalostí projektových manažerů skupiny. Zároveň předdefinované výstupy dle IPMA, včetně doporučení formou znalostní báze, jsou vhodnými a užitečnými nástroji pro samotnou práci a efektivitu při výkonu své role na projektu. Díky šikovně rozděleným kompetencím IPMA pravidelně realizujeme workshopy pro naše PMy, kde se snažíme jednotlivé kompetence kolegům vysvětlovat nejen dle teorie, ale zejména praxí a zkušeností z již realizovaných projektů.

Mohu z vlastní zkušenosti říci, že využití katalogu rizik, nebo diskuse nad zainteresovanými stranami nám nejednou pomohly vyřešit v projektu obrovské problémy.

Jelikož realizujeme výhradně IT projekty a to zejména pro státní správu a samosprávu, oblasti obrany, nebo zdravotnictví a i v komerčním sektoru, je nutné, aby projektový manažeři byly zejména manažeři/leadeři projektu a byly schopni řídit projekt jako celek a dodržet globální scope projektu. Dosti často se stává, že se v projektu soustředíme na problematický detail a celek nám nenávratně uteče. Většinou dochází  k porušení trojimperativu projektu a je nutné tyto situace nemile řešit na úrovních řídích výborů a u gestorů projektů. Díky IPMA kompetencím se nám daří tento nebezpečný faktor eliminovat a své projektové manažery směrovat do skutečného řízení projektu.

IPMA je pro nás ten denní chléb, který každý správný projekťák musí mít pod kůží…

Více o společnosti

Konica Minolta

Oceňujeme, že díky certifikaci IPMA nabývají naši manažeři nejen věcné znalosti různých projektových metodik, ale jsou motivováni i k osobnostnímu rozvoji.

Více o společnosti

Nuvia

Certifikace IPMA pomohla naším projektových manažerům lépe zvládnout rozsáhlé inženýringové projekty s účastí mnoha subjektů z různých zemí, analyzovat kritické procesy a nalézt nejlepší cestu k jejich řešení.

Více o společnosti