Doporučená praxe - Analýza a hodnocení projektového řízení v organizacích

Bez hodnocení není zlepšování. IPMA ČR představuje „doporučenou praxi“ pro analýzu a hodnocení rozvinutosti projektového řízení v organizacích. Vodítko, pomocí kterého si můžete ověřit míru rozvinutosti projektového řízení ve Vaší (či kterékoliv jiné) organizaci či firmě, a nasměrovat jeho další rozvoj.

V dnešní době již patrně nikdo nepochybuje o tom, že projekty a projektové řízení jsou nedílnou součástí našeho života. Prostřednictvím projektů se dnes děje široká řada lidských činností, a schopnost využít potenciálu projektového řízení a současně zvládnout rizika s ním spojená patří zcela nepochybně mezi jednu z klíčových kompetencí současného managementu.

V teorii managementu se (s trochou nadsázky) říká, že můžeme řídit a zlepšovat jen to, co se dá měřit. Jak v tomto smyslu posuzovat úroveň „projektové kultury“? Jak zhodnotit organizaci v tom, jak pokročilá je z pohledu aplikace projektového řízení ve své činnosti? Co se daří, co méně a kde je prostor ke zlepšení?

Posuzovat projektovou kulturu organizace znamená podívat se na její kompetence projektového řízení, a také na výsledky, kterých v projektech a skrze projekty dosahuje. K tomu je doporučené a vhodné využít komplexní, systémový přístup, a nějaký vhodný hodnotící rámec či model. V praxi se osvědčily zejm. tzv. „zralostní modely“, které dosaženou úroveň zjišťují na základy míry aplikace „správné“ či „osvědčené“ praxe v dané oblasti, a následně klasifikují organizaci podle aktuálně dosaženého stupně rozvinutosti - od základní úrovně až po „mistrovskou“. Záměrem tohoto přístupu je motivovat k dalšímu zlepšování a podpořit proces učení se a růstu.

IPMA Česká republika, z. s. dlouhodobě usiluje o rozvoj projektového řízení jako oboru lidské činnosti a rozvoj projektové kultury na všech úrovních společnosti - od jedinců, přes organizace, odvětví až po společnost jako celek. Součástí tohoto úsilí je i shromažďování a propagace příkladů „osvědčené praxe“ v různých oblastech projektového managementu a souvisejících disciplín. IPMA ČR (dříve Společnost pro projektové řízení ČR) proto publikuje tematicky zaměřené odborné články a „doporučené praxe“, prostřednictvím kterých se snaží o šíření inspirativních myšlenek a přístupů. Prostřednictvím tohoto článku bychom Vás rádi upozornili na dokument Analýza a hodnocení projektového řízení v organizacích, který představuje jeden z těchto počinů.

Doporučená praxe Analýza a hodnocení projektového řízení v organizacích představuje návodnou inspiraci, resp. vodítko pro společnosti, nebo organizace, které se věnují, nebo by se rády začaly věnovat systematickému zlepšování v oblasti řízení projektů. Dokument ukazuje, CO konkrétně analyzovat/hodnotit, a JAK to udělat. Principiálně jde o zhodnocení míry souladu reálného prostředí konkrétní organizace s „etalonem správné praxe“ - mezinárodními standardy a osvědčenými praktikami projektového managementu. Analýza/hodnocení se zaměřuje na to:

  • jak organizace řídí jednotlivé projekty, resp. programy,
  • jak organizace řídí soustavu projektů jako celek,
  • a jaké organizace vytváří prostředí, resp. poskytuje zdroje pro realizaci svých projektově-orientovaných aktivit.

Výsledkem hodnocení je pak jednak zařazení organizace do odpovídajícího stupně „zralosti“ (rozvinutosti, způsobilosti), jednak shromáždění konkrétních podnětů k dalšímu rozvoji projektového řízení v organizaci.

Referenční model projektového řízení, uplatněný v dokumentu, specifikuje jednotlivé „prvky“ (domény, elementy, atributy) a příklady dobré praxe projektového řízení tak, aby vůči nim mohla být jednoduše a přehledně posuzována míra shody. Samotné posuzování a hodnocení stavu lze provádět buď interním způsobem (jako sebehodnocení), nebo externím způsobem (jako hodnocení externím, nezávislým subjektem, zpravidla nějakou odbornou autoritou v oboru), podle situace a rozhodnutí příslušné organizace. Naznačeny jsou i základní metody, jak k hodnocení přistoupit.

Referenční model, resp. představovaný dokument „doporučené praxe“ byly zpracovány zkušenými zástupci z praxe projektového managementu a poradenských společností působících v tomto oboru, pod odbornou záštitou IPMA Česká republika, z. s., jako „doporučená praxe“ v této oblasti. Předpokládá se, že model samotný, i způsob jeho praktického použití se budou i nadále rozvíjet, spolu s poznatky v oblasti projektového řízení jak v České republice, tak ve světě. Věříme, že bude pro Vás a Vaše organizace přínosný, a těšíme se na případné podněty a zpětnou vazbu od Vás.

Stáhněte si Doporučenou praxi

Martin Adámek

Projektový manažer, konzultant strategického a projektového řízení a managing partner poradenské společnosti MBP Consulting. Vedoucí autorského týmu Referenčního modelu projektového řízení a dokumentu Analýza a hodnocení projektového řízení v organizacích - doporučená praxe IPMA ČR. Člen IPMA Česká republika, z. s.