Náplň činnosti výkonného manažera

Pravomoci a zodpovědnosti výkonného manažera:

 • rozhoduje o certifikaci osob, zejména o udělení, obnově certifikátů, přidělení zkoušejících kandidátům,
 • ruší certifikát na základě rozhodnutí CR,
 • jmenuje a odvolává zkoušející na základě rozhodnutí CR,
 • realizuje Certifikační radou schválené politiky týkající se směrování činnosti CO,
 • realizuje postupy a návrhy na zlepšení týkající se certifikace osob, certifikačního procesu, certifikačního programu a certifikačního systému,
 • podílí se na přípravě validace a revalidace CO,
 • poskytuje přesné a aktuální informace CVMB pro IPMA ročenku certifikace,
 • zodpovídá za zajištění plateb poplatků dle 4-L-C dohody s IPMA,
 • zodpovídá za odvod stanovených poplatků za certifikace do rozpočtu IPMA ČR,
 • zodpovídá za správu a bezpečnost dat a dokumentace CO (viz seznam dokumentů v příloze 1 Příručky kvality),
 • zodpovídá za vystavování a likvidaci faktur, za ostatní platby a za vedení účetnictví v CO na základě plné moci od prezidenta SPŘ,
 • zodpovídá za správnost a úplnost databáze Držitelů certifikátu projektového manažera,
 • zajišťuje operativní komunikaci s CVMB,
 • zajišťuje uzavírání smluv se zkoušejícími,
 • zpracovává a předkládá Certifikační radě ke schválení Plán příjmů a výdajů Certifikačního orgánu na kalendářní rok,
 • ověřuje formální správnost stížnosti a odvolání kandidátů,
 • realizuje Certifikační radou schválená doporučení z workshopů zkoušejících,
 • předkládá Certifikační radě zprávy, které si vyžádala,
 • plní ostatní úkoly uložené CR.