Certifikace je proces zaměřený na posouzení způsobilosti kandidátů řídit projekty, programy a portfolia. Způsobilost je schopnost osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu. Certifikace je ověření takovéto způsobilosti.

Společnost pro projektové řízení, z. s. (dále SPŘ) je profesním orgánem v České republice, jehož primárním zájmem je rozšiřování působení projektového managementu a manažerů. Certifikační program je příležitostí pro projektové manažery z nejrůznějších odvětví.
SPŘ jako člen IPMA® usiluje o celoevropskou akreditaci činností v oblasti projektového managementu mezinárodní výměnou zkušeností. SPŘ jako národní asociace prostřednictvím Certifikačního orgánu provádí certifikaci dle jednotných certifikačních programů založené na principu certifikačního programu IPMA® (4-L-C).

Certifikační program je pobídkou pro projektové manažery řídící projekty a členy týmů řízení projektů, manažery řídící programy, portfolia k rozšíření a zdokonalení jejich znalostí, zkušeností a osobního přístupu, k jejich dalšímu vzdělávání, vylepšení kvality řízení projektů, programů, portfolia a v neposlední řadě i k lepšímu dosažení cílů projektů, programů a portfolií.

Certifikační program IPMA® rozeznává 4 certifikační stupně (4-L-C):

„A“ – Certifikovaný ředitel projektů (IPMA Level A®, Certified Projects Director)
je schopen komplexně řídit portfolio nebo program s vazbou na strategii a byznys organizace, s odpovídajícími zdroji, metodologií a nástroji, řídit manažery projektů, s podporou expertů projektového řízení.

„B“ – Certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B®, Certified Senior Project Manager)
manažer je schopen řídit komplexní projekty, často rozložené na subprojekty, včetně řízení manažerů subprojektů. Je schopen úspěšně používat elementy kompetencí ve složitých situacích s vysokou komplexitou řízení. Je schopen vést manažery subprojektů v rámci jejich profesního rozvoje a při používání elementů kompetencí.Je schopen úspěšně používat elementy kompetencí v situacích s omezenou komplexitou řízení.

„C“ – Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C®, Certified Project Manager)
je schopen řídit projekty s omezenou komplexitou. Je schopen úspěšně používat elementy kompetencí v situacích s omezenou komplexitou řízení.

„D“ – Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D®, Certified Project Management Associate)
je schopen pracovat v týmu s cílem splnit úkol. Je schopen používat všechny elementy kompetencí.

Seznam certifikovaných manažerů

SPŘ vytváří seznam všech certifikovaných manažerů, který zveřejňuje na internetových stránkách CO SPŘ. Tento seznam mohou využít ti, kteří hledají služby poskytované kompetentními manažery.

Seznamy certifikovaných projektových manažerů jsou k dispozici ZDE.

Proč se certifikovat? / Proč certifikovat své zaměstnance?

  • úspěšnou certifikací získáte mezinárodně uznávaný certifikát prokazující Vaši způsobilost řídit projekt / program / portfolio,
  • certifikát poskytuje měřítko pro získávání, trénink a další rozvoj manažerského personálu,
  • certifikát funguje jako marketingový nástroj – dokazuje zájem organizace o vysokou úroveň manažerů a jejich způsobilosti ke své práci.
  • ve spojení s technickou kvalifikací zaměstnance demonstruje jeho zájem a schopnosti v určitých oblastech podnikání společnosti.